Posted inTips

Barnefordeling og samværsavtaler

Barnefordeling

Gjennom livet kommer man til flere veiskiller. Et av de største veiskillene vil svært sannsynlig være når man befinner seg i en situasjon hvor man skal lage avtaler som omhandler barnefordeling av felles barn.

For mange oppleves dette som en opprivende prosess. Man er mest sannsynlig meget følelsesmessig involvert i alle detaljer rundt denne prosessen, samtidig som partene kan befinne seg på ulike følelsesmessige steder. Det er mange som oppsøker advokat for å lette selve prosessen og samtidig sørge for at en eventuell avtale blir opprettet på riktig måte.

Advokater som er erfarne innen barnefordeling, kan komme med råd og anbefalinger når en slik avtale settes i stand. I tillegg vil advokaten kunne se lengre frem i tid og sørge for at viktige momenter tas hensyn til. I alle saker som omhandler barnefordeling så vil det faktisk være tre parter. Barnets hensyn skal veie tungt og

Skilsmisse og barnefordeling

Ved skilsmisser som involverer barnefordelingen av felles barn, vil begge partene ha delt foreldrerett. Gifte par som får barn, har delt foreldrerett og videre ved skilsmisse så vil begge foreldrene fortsette å ha delt foreldrerett.

Derfor så man at selv om foreldrene fortsatte å ha foreldrerett etter en skilsmisse, så har det tidligere ofte vært praktisert slik at en av foreldrene overtok dette ansvaret og den andre av foreldrene fikk samværsrett.

Mange barn etter foreldrenes skilsmisse bodde derfor fast hos en av foreldrene og vær for eksempel annenhver helg hos den andre. Dette har forandret seg en god del de siste årene. Nå er det vanligere med delt omsorg. Barna bor fast hos begge foreldrene og tiden deles ofte liks som for eksempel annen hver uke hos hver.

Uenighet ved barnefordeling

Hva skjer hvis man er uenige om hvem barnet eller barna skal bo fast hos etter en skilsmisse? Det er spesielt i disse tilfellene det er lurt å få råd og veiledning fra advokater som spesialiserer seg på saker innen barnefordeling. Når det er uenighet og saken bringes for retten så vil man ha behov for bistand fra advokat.

Slik uenighet som oppstår mellom foreldre gjelder ikke bare i forbindelse med skilsmisse, men også der hvor partene ikke har vært gift. Retten vil i disse tilfellene oppnevne en sakkyndig psykolog. Psykologens oppgave i slike saker er å utrede og være rådgiver for retten som omhandler spørsmål knyttet til barnets eller barnas daglige omsorg og samværsrett.

Hvem er samværsordningen egentlig for?

De fleste vil i løpet av et samlivsbrudd være opptatt av sitt eget ønske om mest mulig samvær med barna sine. I tillegg vil mange være opptatt av at den andre tar sin del slik at en eller begge foreldrene oppnår tilfredsstillende avlastning. Samlivsbrudd er ofte en stor belastning på mange måter. Flere sider ved livet snus opp ned og man må skape en ny hverdag.

Den følelsesmessige påkjenningen er ofte svært stor for begge partene. Dette gjelder både om bruddet var ventet og ønsket fra begge parter, eller om en går fra den andre. Uansett er brudd noe som oppleves som vanskelig og endelig.

Deretter kommer alle praktiske spørsmål og oppgaver som må løses, og helst i enighet. Hvem skal barna bo hos? Selge bolig, dele eiendeler og slike ting er krevende i en slik prosess. Midt oppe i alt dette skal man ha i mente at en av barnas rettigheter er samvær med begge foreldrene. En god og tilfredsstillende samværsavtale lages for barnets skyld, så vel som for foreldrene. En advokat vil kunne hjelpe med opprettelsen av en gunstig samværsordning for alle parter.

Innholdet i en samværsavtale

Under barnefordeling vil man ønske å få på plass en samværsordning som gir rom for samarbeid og som gir begge partene noe håndfast å forholde seg til. Dette gjør det enklere å planlegge, samt at barn har behov for rutiner og forutsigbare strukturer. Her er noen punkter som en avtale som omhandler samvær kan inneholde:

  • Hvordan skal samværet være i ukedager og helger?
  • Fordeling av samvær i ferier, helligdager, bursdager og andre fridager?
  • Er det behov for presisering av henting og levering?
  • Hvordan skal man forholde seg til at den ene i fremtiden flytter til andre steder, og hvem skal stå for reiseutgifter i forbindelse med samværet?

Barnefordeling kan være konfliktfylt og da er det noen ganger nødvendig å konsultere advokat.

Kilder: