POLITIETS OG SIVILFORSVARETS MEDALJER, BÅNDSTRIPER OG DIPLOMER

FØLGENDE PERSONER VAR INVOLVERT, OG ANSVARLIG
FOR DET SOM SKJEDDE NÅR DET GJELDER DET SOM STÅR I OVERSKRIFTEN

(Forkortelsene vil bli brukt i det etterfølgende):

Politidirektør Ingelin Killengreen, Politidirektoratet = IK
Politimester Per-Jacob Solhaug, Politidirektoratet = PJS
Direktør Tor Løkken, Politiets materiell- og datatjeneste (PDMT) = TL
Major Erland Løkken, Heimevernsskolen Dombås (HVSKD) = EL (Bror til TL)
Avdelingsdirektør (for Sivilforsvaret i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ?? = ADS (Kan ikke for mitt bare liv huske navnet)
Førstekonsulent Signe Amundsen, Politiets materiell- og datatjeneste (PDMT) = SA
Thor Bj. Staff = TBS

STARTEN
(Skrevet i tredje person)

TBS skrev rundt århundreskiftet uniformsreglementene for Hæren, Luftforsvaret. Heimevernet og Norges Lotteforbund. På det tidspunkt var TL direktør i PDMT. TL var bror av EL på HVSKD. Under et besøk på Dombås hos sin bror kom TL inn på at man skulle hatt nytt uniformsreglement for Politiet, men var usikker på hvordan han skulle gripe saken an. ELs svar til sin bror var klart: Ring TBS han holder jo på med flere av Forsvarets uniformsreglement. TBS fikk allerede på mandagen besøk av TL på sin vei til PDMT fra besøket på Dombås. Det ble avtalt et "uniformsmøte" hos PDMT uken etter.

Etter flere møter med TL og SA om fremdrift, utforming, bildetaking mm laget TBS et utkast, som ble presentert for TL og SA noen uker senere. Dette ble godkjent, men TBS hadde ett ankepunkt og det var hvorfor reglementet ikke hadde med seg medaljer etc. Mange av disse var jo approbert av H M Kongen. TBS mente at på en offentlig uniform var det en fornærmelse mot Kongen og ikke bære medaljer som H M Kongen hadde godkjent. Dette var TL enig i. Men dette måtte tas opp med Politidirektorat, som eventuelt måtte gi sin godkjennelse for bæring. Men dette var jo kun en ren proformasak. Siden TBS var den som vel var mest inne i slike ting akkurat der og da, ble det TBS som som fikk oppgaven med å ta kontakt med Politidirektoratet.

Naturlig kontaktperson der, i starten, var politimester PJS. PJS var "gammel" forsvarsmann og saken endte med et møte hos IK som også sa seg enig i at reglementet absolutt burde vise de to allerede eksisterende medaljene, og at det selvfølgelig var anledning til å "smykke" seg med alle medaljer approbert av H M Kongen. Etter litt frem og tilbake ble det til at alle medaljer godkjent til bruk på uniform i Hær og Luft også kunne nyttes av Politiet. Kapittel 10 i Politi- og lensmannsetatens uniformsreglement hadde sett dagens lys.

Da var det jo bare å få laget kapittel 10. Men TBS hadde mer på tapetet. I et møte med PJS ble tanken luftet om ikke også Politiet burde ha en Politimedalje/Politimedalje med laurbærgren på lik linje med Forsvarsmedaljen/Forsvarsmedaljen med laurbærgren. Etter at også disse to medaljene i prinsippet var godkjent av IK, ble tegninger utformet og etter godkjennelse av IK ble de approbert av
H M Kongen. Samtidig ble det også bestemt at reglene for tildeling og bruk av stjerner etc skulle slavisk følge statuttene for Forsvarsmedaljen.

IK hadde mange møter med ADS og hvor det også en gang, fra IKs side ble vist frem de medaljene som Politiet nå disponerte til bruk for sitt personell. En ide som slo godt ned hos ADS. TBS ble kontaktet og oppdraget var klart: Utform en medaljerekke identisk med den som Politiet nå har. Etter en tid ble utkastene presentert, godkjent av ledelsen i DSB og tatt med til Slottet for approbasjon av
H M Kongen. Da var alle medaljene på plass for Politi og Sivilforsvar og tatt inn i den offentlige rangeringslisten over dekorasjoner og medaljer godkjent av Hans Majestet Harald 5. Da tidspunktet var nær ferdigstillelse for både Hærens og Luftforsvarets uniformsreglementer ble medaljene også tatt inn i de respektive reglementene - da de jo var godkjent av H M Kongen.

Afghanistan medaljen kom da et hadde blitt bestemt at Politiet skulle ha en større kontingent i f m at de skulle lære opp afghanske politistyrker. Første sjef: PM Per-Jacob Solhaug.
 

POLITIET DISPONERER I DAG FØLGENDE MEDALJER

Politiets hederskors Rangering: 17 Designer: Ukjent Produsent: Anglo Teknik, Malmø, Sverige
Politimedaljen m/laurbærgren
(Laurbærgrenene til medaljen er 925S.
Hæren bruker nikkel med sølvbelegg)
Rangering: 21 Designer: Se Politimedaljen Se Politimedaljen
Politimedaljen Rangering: 41 Designer. TBS Produsent:
1. Firma Bender, Tyskland
2. King Char Co, Taiwan
3. Det norske Myntverket AS
Politiets medalje for internasjonal tjeneste Rangering: 45 Designer: Per-Jacob Solhaug Produsent: Anglo Teknik, Malmø, Sverige
Politiets Afghanistan medalje Rangering: 23
(I Gruppe 4)
Designer: TBS Produsent: Firma Bender, Tyskland
MERKNAD:
Politiets hederskors. Tildelingen ble stoppet i 2011, men gjenopptatt i 2019.

SIVILFORSVARET DISPONERER I DAG FØLGENDE MEDALJER

Sivilforsvarets hederskors Rangering: 18 Designer: TBS Produsent: Firma Bender, Tyskland
Sivilforsvarsmedaljen m/laurbærgren Rangering: 22
Sivilforsvarsmedaljen Rangering: 42
Sivilforsvarets medalje for internasjonal tjeneste Rangering: 46
MERKNAD:
For personell som har vært ute i internasjonal tjeneste finnes det en liten bronseknapp (15 mm) som man kan bære til statuttkravene for selve medaljen er oppnådd.

DIPLOMER
Det finnes diplomer til alle Politiets og Sivilforsvarets medaljer.