UNIFORMS- OG HONNØRREGLEMENT FOR NORGES LOTTEFORBUND

NB!
  Reglementet er godkjent
pr. 1. august 2002. 
Forord
Alminnelige bestemmelser
NLFs antrekk
Markering av tillitsverv, merker, nåler og andre effekter
Dekorasjoner og ferdighetsmerker
Honnørreglement
Her kan du se korrekt plassering av markering av tillitsverv, merker, nåler, dekorasjoner, båndstriper etc.
Reglementet er sist ajourført
1. mai 2005
Ansvarlig for innhold:
Norges Lotteforbund
Ansvarlig for ajourhold:
www. webstaff.no

Tilbake til forsiden

Honnørreglement

HILSEREGLER FOR ENKELTPERSONER

1. Alminnelig høflighet
Bestemmelsene for hilsing er å betrakte som normer og skal følges når forholdene ligger naturlig til rette for det.
Et hvert tenkelig tilfelle kan ikke dekkes, og enhver må derfor bruke sitt sunne omdømme. I slike tilfeller bør enhver opptre med respekt, verdighet og god tone.

Bestemmelsene omfatter bare plikt og under visse forhold fritagelse for plikt til å hilse.
2. Utføring av hilsen
Hilsen skal utføres med korrekt holdning og i stående stilling. Samtale skal stanses. Hvis den som hilser røyker, tar denne sigaretten ut av munnen. Den skal ikke holdes i høyre hånd når denne brukes å hilse med.

I trapper og ellers hvor det er trangt om plassen, skal underordnet gå til siden for overordnet.

Hilsingen begynner når den det skal hilses på er på 6 skritts avstand, eller større hvis nødvendig. Hilsingen varer til besvaringen er avsluttet. Under passering også til den overordnede har passert.

3. Forskjellige forhold
Under forskjellige forhold utføres hilsing slik:

Med hodeplagg og høyre hånd fri skal den som hilser vende hodet mot vedkommende og se denne rett inn i øynene. Høyre hånd føres raskt og bestemt opp til hodeplagget med håndflaten ned, fingrene samlet og naturlig strake, pekefingerspissen løst støttet mot underkant av hodeplagg, og så langt til høyre at høyre øye er fritt. Albuen skal være ca en håndsbredd under skulderhøyde, og en håndsbredd foran skulderlinjen, hånden rett i forlengelse av underarmen. Etter utført hilsen føres armen raskt og bestemt ned.

Når den som skal hilse er barhodet, eller ikke med rimelighet kan frigjøre høyre hånd, skal hodet vendes markert mot vedkommende, og en ser den som skal hilses rett inn i øynene. 
Står den som skal hilse stille, gjøres holdt og front mot den det skal hilses på.
4. Alminnelig hilseplikt
Enhver lotte som er iført uniform har plikt til å gjøre honnør for :
- Hans Majestet Kongen og for andre medlemmer av det kongelige
- hus som har nådd myndighetsalderen,
- lottesjefen, landsstyremedlemmer, regionlotter og foreningsledere,
- befal i alle forsvarsgrener som er av høyere grad når de er i
- uniform. Undergitt hilser i tjenesten på foresatt,
- flagg eller utfoldet fane som føres foran avdeling,
- likbåre og jordpåkastelse/senking av kisten i graven,
Overordnet skal alltid besvare hilsen korrekt.
5. Holdt og front ved honnør
Ved honnør gjøres holdt og front i følgende tilfelle :
- For Hans Majestet Kongen og andre medlemmer av det kongelige
- hus som har nådd myndighetsalderen.
- For flagg eller utfoldet fane som føres foran avdeling.
- For likbåre som føres forbi i gravfølge og jordpåkastelse/senking av
- kisten i graven.
- Når nasjonalsangen eller kongesangen blir spilt eller sunget står
- lotte i uniform stille og gjør honnør. Front gjøres mot de(n) eller
- det som er tilstelningens midtpunkt. Det samme gjelder for
- utenlandsk nasjonalsang eller kongesang.
6. Innskrenkninger i hilseplikten
Under visse forhold bortfaller den alminnelige hilseplikt:
- Under gudstjeneste skal ingen hilsing finne sted.
- Hilsing bortfaller når den honnørberettigede ved tegn eller på
- annen måte tilkjennegir at denne fraber seg hilsen.
- Hilseplikt bortfaller på avstand over 25 meter.
- Den alminnelige hilseplikt overfor personer, andre enn kongelige,
- gjelder ikke utenfor militært område/leirområde. Hva som i denne
- forbindelse skal være militært område/leirområde fastsettes av den
- stedlige leder/sjef.
- Under forhold hvor en og samme overordnet møtes med korte
- mellomrom kan alminnelig hilsing innskrenkes til første møte.
- I kantiner og fritidsrom bortfaller den alminnelige hilseplikt med
- mindre disse rom blir brukt til møter og sammenkomster av
- tjenestlig art.
- I spise- og fritid bortfaller den alminnelige hilseplikt.
- I messer og beboelsesrom.
- Under feltmessige øvelser, idrettskonkurranser, arbeid eller annen
- tjeneste hvor hilsing vil virke unaturlig.
- Hilseplikt bortfaller til og fra kjøretøy som ikke fører kommando-/
- rangtegn.
7. Underordnet som blir tilkalt av overordnet eller som henvender seg til overordnet for å gi melding eller for å overbringe noe, gjør honnør.
Denne bestemmelse blir ikke berørt av innskrenkningene i den alminnelige hilseplikt som er nevnt ovenfor.

HILSEREGLER FOR AVDELING

8. Bestemmelsene gjelder for avdeling som under alminnelige forhold i sluttet orden er oppstilt på stedet eller er under marsj.
9. Avdeling har honnørplikt for:
- Hans Majestet Kongen eller medlemmer av det kongelige hus som
- har nådd myndighetsalder, med mindre Kongen i særlige tilfeller har
- gitt annen bestemmelse
- kommando- og rangtegn som føres på bil
- lottesjefen, admiraler, flaggkommandører, generaler og brigaderer
- flagg eller utfoldet fane som føres foran avdeling
- likbåre som føres forbi i gravfølge, og jordpåkastelse/senking av
- kisten i graven.
10. For utenlandske personer og symboler gis honnør som for tilsvarende norske.
11. Honnør fra avdeling avgis normalt :
- på stedet samlet
- under marsj samlet.
12. Honnør fra avdelingen utføres :
- På stedet. Når den honnørberettigede er kommet innenfor rimelig
- avstand kommanderes "Rett". Om nødvendig kommanderes vending
- mot den ankommende. Når den honnørberettigede er kommet
- tilstrekkelig nær kommanderes "Giv akt" og avdelingslederen hilser.
- Under marsj. Når teten er ca 16 skritt fra den honnørberettigede
- kommanderes "Giv akt". Når teten er på 10 skritts avstand fra den
- honnørberettigede kommanderes "Se til høyre (venstre)!"
13. På annen takt etter "Se til høyre (venstre)!", gjøres appell samtidig som hver enkelt lotte vender hodet bestemt mot den honnørberettigede.
Etter hvert som den enkelte rode i avdelingen kommer på høyde med den honnørberettigede, vender alle i roden samtidig hodet raskt frem igjen. Avdelingslederen hilser
14. Ved passering av en person som ikke tilkommer honnør fra avdeling, gir og besvarer avdelingslederen hilsen etter vanlige regler. Ingen annen gir eller besvarer hilsen.
15. Avdeling som står oppstilt i nærheten av flaggstang under heising eller firing av flagg kommanderer med vending mot flagget. I det øyeblikk da heisingen/firingen begynner kommanderer avdelingslederen "Rett" og hilser sammen med andre ledere foran fronten inntil flagget er i topp/nede. Etterfølges flaggheising av nasjonalsang skal avdeling stå i grunnstilling under avspilling av sangen. Avdelingsleder hilser.
16. Hvis avdeling under marsj befinner seg på rimelig avstand fra flaggstangen i det flagg heises eller fires begynner, gjøres holdt og det forholdes som nevnt i punktet ovenfor.
På større avstand gjøres om nødvendig holdt for å unngå å komme nær mens seremonien foregår.
17. Avdeling som står oppstilt på sted hvor nasjonalsang, eller kongesang, blir spilt, eller sunget, skal stå i rettstilling mens dette gjøres.
Avdelingsleder hilser.
18. Avdeling under marsj i nærheten gjør holdt og det forholdes som i punktet ovenfor. På større avstand gjøres om nødvendig holdt for å unngå å virke forstyrrende.
19. Når overordnet trer inn i klasseværelse eller annet rom hvor det foregår tjeneste, skal det straks tilkjennegis om denne fraber seg honnør eller ikke. Gjøres det ikke skal ansvarshavende/lederen kommandere "Reis opp" og selv hilse. Er det ingen ansvarshavende/leder, kommanderes "Reis opp" av den som først oppdager den inntredende.

Til toppen av siden