Reglementet
er sist ajourført
8. juni 2002
Endring i Luftforsvarets merke
Del 1
Alminnelige
bestemmelser
Del 2
Tjenesteantrekk
Del 3
Feltantrekk
Del 4
Andre antrekk
Del 5
Distinksjoner, knapper,
vinger, bransje- og luemerker
Del 6
Luer,
avdelingsmerker
og andre effekter
Del 7
Antrekk for
internasjonale
operasjoner
Del 8
Luftkrigsskolen (LKSK)
Del 9
Brann- og
redningstjenesten i Luftforsvaret
Del 10
Dekorasjoner og ferdighetsmerker
Til forsiden
Bildet på reglementets forside © FRM
Bildet av den tiger- malte F5-en som dukker opp fra tid til annen er tatt av
Kaptein R. Holm
Rygge hovedflystasjon

Vernedyktighetsmedaljen/
Vernedugleiksmedaljen

Forside (Avers)

Bakside (Revers)

STATUTTER

§ 1

Vernedyktighetsmedaljen for Luftforsvaret tildeles av Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL). Den utdeles etter direktiv fastsatt av GIL.

§ 2

Medaljen finnes i begge målformer:
Luftforsvarets vernedyktighetsmedalje/Luftforsvarets vernedugleiksmedalje.
Medaljen utføres i bronse. Den er rund og har en diameter på 30 mm. Medaljen bæres i et 35 mm bredt bånd.

§ 3

Medaljens utforming er som følger:
Forside:
Luftforsvarets falk omgitt av en åpen laurbærkrans.
Bakside:
Tekst på bokmål: LUFTFORSVARET - FOR FRED OG FRIHET
Tekst på nynorsk: LUFTFORSVARET - FOR FRED OG FRIDOM
Bånd:
Lyseblått bånd med 10 vertikale sølvfargede striper, hver 1 mm brede.

§ 4

Medaljen tildeles vernepliktig personell som har gjennomført full militær førstegangstjeneste, samt vervede og befal med militær utdanning/tjeneste av tilsvarende lengde, og kan i alminnelighet bæres med forgylt stjerne for hver etterfølgende to repetisjonsøvelser. Det kan ikke bæres mer enn tre stjerner til samme medalje. Kvinnelig personell oppnår medaljen etter tjeneste av tilsvarende lengde.

§ 5

Med medaljen følger diplom. Diplomet finnes i begge målformer. Diplomet skal underskives av GIL og paraferes av den avdelingssjef som har kontrollert at betingelsene for tildeling er tilstede.

§ 6

Medaljen tildeles bare en gang til samme person. Personell som, etter å ha fått medaljen tildelt, senere går over til annen forsvarsgren eller Heimevernet, bærer den opprinnelige medalje. Stjerner kan opparbeides i annen forsvarsgren/ Heimevernet. Stjerner festes på medaljebåndet og båndstripen.

§ 7

Medaljen er personlig eiendom og skal ikke inndras ved innehaverens død.

§ 8

Medaljen kan bæres til militær uniform og på sivilt antrekk etter de til en hver tid gjeldende bestemmelser.

UTFYLLENDE BESTEMMELSER

Kvalifisering:
1.
Vernedyktighetsmedaljen knyttes til kvalifiserende tjeneste som eneste kriterium. Begrensninger fra andre kriterier, f eks disiplinære forhold skal ikke finne sted.
2.
Medaljen tildeles vernepliktige mannskaper/utskrevet befal før dimisjon ved utført førstegangstjeneste etter de til en hver tid gjeldende bestemmelser for godskriving av full militær førstegangstjeneste, herunder også mannskaper med 6 måneders tjeneste som godkjent fullført førstegangstjeneste. Som tjeneste i denne sammenheng teller også militær tjeneste ved FN-oppsetninger eller tjeneste ved fellesinstitusjoner/staber i Forsvaret og NATO.
3.
Vervede tildeles medaljen etter samlet militærtjeneste av tilsvarende lengde som for vernepliktige.
4.
Tilgående vernepliktig befal tildeles medaljen ved uteksaminasjon fra befalsskole, eller etter 1. skoleår ved flerårige militære skoler.
5.
Personell som er blitt/blir overført til Heimevernet før de har gjennomført full førstegangstjeneste i Hæren tildeles Heimevernets Vernedyktighetsmedalje etter sammenlagt 200 dagers tjeneste i Hæren og Heimevernet.
6.
Kvinnelig reservepersonell (uten befalsskole) tildeles medaljen etter sammenlagt 200 dagers militær utdanning og tjeneste.
7.
For øvrig gjelder disse spesielle regler:
     a.
     Vernepliktige mannskaper som ikke har fått godskrevet full førstegangstjeneste i sin
     forsvarsgren, tildeles medaljen etter første repetisjonsøvelse.
     b.
     Personell som er overført fra andre forsvarsgrener/HV og som ikke tidligere er tildelt
     medaljen, tildeles den etter første repetisjonsøvelser eller etter frivillig militær
     utdanning/tjeneste av tilsvarende lengde.
     c.
     Personell som er overført til annen forsvarsgren og innkalles til resterende
     førstegangstjeneste, tildeles medaljen til den forsvarsgren hvor tjenesten ble utført.
     d.
     Utdeling av medaljen kan bare finne sted i forbindelse med faktisk tjenestegjøring.
     Dimittert personell kan først få medaljen utdelt ved repetisjonsøvelser eller frivillig militær
     utdanning/tjeneste.
Diplom:
8.
Diplomet utfylles med skrivemaskin eller kunstskrift og paraferes av den avdelingssjef/offiser som har kontrollert at betingelsene for tildeling er til stede.
Stjerner:
9.
Etter tildeling av Vernedyktighetsmedaljen, tillates den båret med en stjerne for hver etterfølgende to repetisjonsøvelser, maksimalt tre stjerner. Det skal nyttes stjerner av fastsatt type til den enkelte forsvargrens medalje. Til Luftforsvarets vernedyktighetsmedalje skal det nyttes oksyderte stjerner.
10.
Stadig tjenestegjørende personell, dvs militært personell med yrkes- og kontraktsstatus, kan også tildeles en stjerne for hver 4 års sammenlagt tjenesteperiode, etter tildeling av medaljen uansett hvilken avdeling tjenesten er ved.
11.
Opptjening av tid for tildeling av stjerner under frivillig tjeneste etter plikttjenesten er underlagt de samme regler som for stadig tjenestegjørende personell.
12.
Befal og menige kan også tildeles en stjerne for FN-tjeneste av minimum 6 måneders varighet.
13.
Kvinnelig reservepersonell tildeles stjerner etter gjennomført tjeneste tilsvarende fullstendig førstegangstjeneste i forsvarsgren. Stjernene tildeles etter henholdsvis 5, 10 og 15 gjennomførte årlige øvelser/årlig tjenesteplikt.
14.
De forgylte stjernene må anskaffes av den enkelte. De plasseres symmetrisk langs en horisontal linje 15 mm fra medaljebåndets overkant. De bæres også på båndstripen.
Rangering:
15.
Vernedyktighetsmedaljen rangeres etter Forsvarets innsatsmedalje(r).
Miniatyrmedalje/båndstripe:
Kan kjøpes ved ett av Forsvarets uniformsutsalg.

Til toppen av siden