TJ 12-3:
UNIFORMS-
REGLEMENT
FOR
HÆREN
Sidene ble sist oppdatert
1 februar 2004

Del 1
Alminnelige bestemmelser

Del 2
Tjenesteantrekk
Del 3
Feltantrekk
Del 4
Andre antrekk
Del 5
Distinksjoner, knapper, lue- og tjenestefeltmerker
Del 6
Luer, merker og andre effekter
Del 7
Antrekk for internasjonale operasjoner
Del 8
H M Kongens Garde
Del 9
Krigsskolen
Del 10
Dekorasjoner og ferdighetsmerker
Del 11
Ørkenantrekk og ørkeneffekter
Tilbake til forsiden

©
Forsvarsstaben Hærstaben
Original utgitt:
10 desember 2002

Tekst/grafisk utforming/webdesign: webstaff.no
 

Del 10 - Dekorasjoner og ferdighetsmerker

X

Du kan gå direkte til siden som viser
samtlige båndstriper tillatt nyttet på uniform:

eller til den kategori du ønsker å se båndstriper for:
 1 Dekorasjoner og medaljer tildelt av Hans Majestet Kongen
2 Medaljer tildelt av Forente Nasjoner og NATO
3 Andre norske dekorasjoner
4 Militære ferdighetsmerker
5 Sivile ferdighetsmerker
6 Andre norske godkjente medaljer
- plansjer som viser:
 1 Plassering og montering av medaljer
2 Montering av båndstriper og ferdighetsmerker
3 Montering på Gallaantrekk
4 Storkors, kommandørkors og krasjaner
5 Tillegg til dekorasjoner og medaljer (Stjerner, tall osv)

Klikk på merket tekst under båndstripen for ytterligere informasjon
om medaljens statutter og bilde av medaljens for- og bakside.

X
1. Generelt
Disse regler om dekorasjoner og ferdighetsmerker er felles for forsvarsgrenene og Heimevernet.
2. Tidligere gitte bestemmelser om dekorasjoner og ferdighetsmerker på militær uniform settes ut av kraft (KTF nr 1 1991 og tidligere).
3. Definisjoner
Dekorasjoner omfatter ordener og medaljer som er godkjent av statsoverhoder, De Forente Nasjoner, NATO samt militære og sivile institusjoner. Disse forefinnes også i miniatyr og båndstriper.
4. Ferdighetsmerker er tegn på at bestemte målbare fordringer er oppnådd i h t de statutter som er fastsatt.
Disse forefinnes også i miniatyr og båndstriper samt medaljer og metallmerker. Båndstriper og medaljer gis kun for gull valør, eller i henhold til krav for det enkelte merke.
5. Regler for bæring
Som hovedregel skal dekorasjoner tildelt/godkjent av Hans Majestet Kongen, statsoverhoder, De forente nasjoner og NATO alltid bæres til militær uniform.
6. Dekorasjoner og medaljer listet i punkt 7. a. - f. skal bæres i den rekkefølge de er oppført og trenger ingen godkjennelse. Det samme gjelder alle godkjente medaljer for FN- og NATO-tjeneste. FN-medaljer skal bæres i rekkefølge etter dato for begynnelse av operasjonen. 
Dekorasjoner og medaljer tildelt av utenlandske statsoverhoder og institusjoner må den enkelte søke Forsvarssjefen om å få bære.

Utenlandske merker (ferdighetsmerker m v) tillates ikke båret.

7.

a. Tildelt/godkjent av Hans Majestet Kongen:
x - Krigskorset m/sverd
x - Medaljen for borgerdåd 1 kl
x - Den kgl Norske St Olavs Orden
x - Den kgl Norske Fortjenstorden
x - Haakon VIIs frihetskors
x - St Olavsmedaljen m/eikegren
x - Medaljen for edel dåd i gull
x - Kongens fortjenstmedalje i gull
x - St Olavs medaljen
x - Krigsmedaljen
x - Forsvarets medalje for edel dåd
x - Haakon VIIs frihetsmedalje
x - Medaljen for edel dåd i sølv
x - Medaljen for redningsdåd til sjøs
x - Politiets hederskors 1)
x - Forsvarsmedaljen m/laurbærgren
x - Politimedaljen m/laurbærgren 1)
x - Kongens fortjenstmedalje i sølv
x - Deltagermedaljen 9 april 1940 - 8 mai 1945
x - Heimevernets fortjenstmedalje
x - Den norske Koreamedalje
x - Maudheimmedaljen
x - Antarktismedaljen
x - Haakon VIIs minnemedalje 1 oktober 1957
x - Haakon VIIs jubileumsmedalje 1905 - 1955
x - Haakon VIIs 70 års medalje
x - Haakon VIIs 100 års medalje
x - Olav Vs minnemedalje 30 januar 1991
x - Olav Vs jubileumsmedalje 1957 - 1982
x - Forsvarsmedaljen
x - Politimedaljen 1)
x - Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner
x - Politiets medalje for internasjonale operasjoner 1)
x - Forsvarets innsatsmedalje
x - Vernedyktighetsmedaljen, Hærens
x - Vernedyktighetsmedaljen, Sjøforsvarets
x - Vernedyktighetsmedaljen, Luftforsvarets
x - Vernedyktighetsmedaljen, Heimevernets
b. Tildelt/godkjent av statsoverhoder, De forente Nasjoner og NATO.
Disse dekorasjoner bæres i rekkefølge: Britiske, danske, finske, islandske, svenske, De Forente Nasjoners og NATOs foran øvrige utenlandske som bæres i alfabetisk rekkefølge etter landenes skrivemåte på fransk.
c. Andre dekorasjoner:
z - Tysklandsbrigadens veteranmedalje
z - Norske Reserveoffiserers Forbunds (NROF) hederstegn
z - Norges Forsvarsforenings hederstegn
z - Norges Forsvarsforenings verneidrettsmedalje
z - Norsk Militært Tidsskrifts medalje for besvarelse av prisoppgave
z - Sjømilitære Samfunds medalje for besvarelse av prisoppgave
z - Det frivillige Skyttervesens fortjenstmedalje
z - Det frivillige Skyttervesens hederstegn
z - Norges Skytterforbunds hederstegn
z - Norges Røde Kors’ hederstegn
z - Norsk Aero klubbs hederstegn
z - Norges militære kameratforbunds hederstegn
z - Fredsprismedaljen 1988
z - Norges Lotteforbunds hederstegn
z - Krigsdeltagerforbundets hederstegn
z - Sjømilitære Samfunds fortjenstmedalje i gull
z - FN-veteranenes landsforbunds hederstegn
z - Luftmilitært Samfunds hederstegn
z - De norske officerers Rideklubs hederstegn
z - Oslo Militære Samfunds hederstegn
d. Andre utenlandske dekorasjoner:
z - The Multinational Force and Observers Medal
z - PLANELM-medaljen 2)
e. Militære ferdighetsmerker:
z - Det militære skarpskyttermerke
z - Det militære marsjmerke
z - Det militære skimerke
z - Infanterimerket
z - Feltidrettsmerket
z - Det militære femkampmerke
f. Sivile ferdighetsmerker:
z - Det frivillige Skyttervesens dugleiksmerke
z - Norges Skytterforbunds armégeværmedalje (NAIS-medaljen)
z - Det frivillige Skyttervesens skiskyttermedalje
z - Norges idrettsforbunds idrettsmerke
z - Norges Svømmeforbunds «Den store havhesten»
z - KNBLO-medaljen (4 dagers marsjen i Nijmegen)
1) Politiets medaljer er til godkjenning hos HM Kongen.
2) PLANELM-medaljen. Tildeles offiserer tilknyttet staben ved SHIR-brigaden i Danmark. (Planning element, Multinational United Nations Stand by Forces High Readiness Brigade).
8. Merknader:
a. Rangeringen gjelder høyeste valør. Lavere valører rangerer etter alle med nest høyere valør. Dekorasjoner i gruppe b. skal være samlet for hver nasjon/institusjon og innbyrdes rekkefølge etter nasjonens bestemmelse.
b. Enkelte dekorasjoner er fjernet i forhold til tidligere liste. Dette betyr bare at ingen i aktiv tjeneste bærer disse. Pensjonister og andre kan fortsatt bære alle tidligere godkjente dekorasjoner.
9. Dekorasjoner i gruppe a. og b. SKAL bæres mens alle andre grupper KAN bæres. Uniformsreglementene gir nærmere anvisning med henvisning til statutter og praksis.
10. Dekorasjoner og ferdighetsmerker som medaljer, miniatyrmedaljer, båndstriper og metallmerker bæres på venstre side av brystet over lomme. Enkelte utenlandske medaljer skal bæres ifølge sine statutter på høyre side.

På Hærens gallaantrekk for generalitetet og kavaleriet skal øvre linje være i underkant av øverste, ytre knapp både for medaljer og båndstriper. For øvrig befal i Hæren bæres dekorasjonene i høyde med øverste knapp.
Se illustrasjoner til punkt 10 og 12
- Hærens gallaantrekk.

11. Medalje og bånd skal måle 9 cm totalt. Flere medaljer skal monteres slik at både øvre og nedre kant danner en rett linje. På grunn av at anhenget kan være slik at båndet av denne grunn blir for kort er det tillatt «å fore» baksiden ned til midten av dekorasjonen med vedkommende bånd. 

Flere enn fire medaljer kan legges over hverandre med innerste dekorasjon udekket. Montasjen skal være i en rekke og må ikke gå ut over lommen (tilsvarende) men kan gå over slaget.
12. Båndstriper 10 mm høye skal normalt monteres med fire i bredden på alle typer uniformer. Dersom øvre rad ikke er full skal den sentreres om midten. På uniform med lomme festes nedre rad rett over lommen.

På Hærens gallaantrekk skal øvre rad være på samme høyde som angitt for topp av medaljebånd. Båndstripene syes fast eller monteres på godkjent brett hvor det er lett å flytte båndene.
13. Ferdighetsmerker som metallmerker plasseres tett sammen i en eller flere rader hvor overkant i hver rad danner en rett linje og raden ikke går ut over bredden av 4 båndstriper. Eventuell båndstriper monteres tett over metallmerkene.

Metallmerker i gull bæres ikke sammen med båndstriper. Metallmerker bæres ikke av befal sammen med medaljer.
x
Se illustrasjoner til punktene 11 - 13.


Medaljer
x


Båndstriper og ferdighetsmerker

14. Storkorsbånd (skulderbånd) bæres i samsvar med vedkommende ordens statutter.

Kommandørkors (halskors) bæres i bånd om halsen i samsvar med ordenens statutter. Som regel skal bare ett kommandørkors bæres, men unntaksvis kan bæres opp til tre når særlige hensyn tilsier det (nærvær av representanter fra vedkommende land).
15. Stjerner (krasjaner) festes på venstre eller høyre side av brystet i samsvar med vedkommende ordens statutter.

Det største antall som kan bæres er fire.

Stjerner bæres som følger:
- enkel stjerne. Midt på brystlommen (tilsvarende høyde på uniformer uten lomme)
- to stjerner. Første stjerne midt på brystlommen, andre stjerne rett under
- tre stjerner. Første og annen stjerne horisontalt i brystlommehøyde (tilsv).
- Tredje stjerne symmetrisk under første og annen.
- fire stjerner. Første og annen stjerne horisontalt i brystlommehøyde.
- Tredje og fjerde på linje under første og andre.

x

Se illustrasjoner til punktene 14 - 15.

16.

Forslag til medaljer/ferdighetsmerker m m
Forslag om innføring av nye medaljer/ferdighetsmerker eller endring av eksisterende statutter stiles til Forsvarets overkommando og sendes tjenestevei. Forslag skal inneholde statutter og eventuelle fordringer og være bilagt fargeillustrasjon. Endringer i eksisterende ferdighetsmerkers statutter må være vel begrunnet.

17. En ufravikelig forutsetning for å kunne instituere et nytt ferdighetsmerke er at alt personell, uansett våpen, bransje eller forsvarsgren, stilles mest mulig likt til muligheten for å oppnå kravene.
18. Medaljer, merker eller nåler som oppnås ved gjennomføring av spesielt arrangerte turmarsjer, turløp, orienteringsløp, skytterstevner o l vil ikke kunne godkjennes.
19. Kongelig symbol vil ikke kunne godkjennes for andre dekorasjoner enn under gruppe a. (punkt 7). Dersom riksvåpenet inngår i forslaget forelegges dette for H M Kongen til godkjenning etter at det har vært forelagt Utenriksdepartementets protokolltjeneste.
20. Etter godkjenning kunngjøres statutter og eventuelle andre opplysninger samt rangering på hensiktsmessig måte. Nødvendige rettelser til uniformsreglement foretas av utsteder.
21. Tillegg til dekorasjoner og medaljer
I henhold til statuttene for enkelte dekorasjoner og ferdighetsmerker kan det oppnås stjerner, sverd, rosetter, laurbærgren, tall o l til å feste på medaljebåndet eller båndstripen. 

Alle slike tillegg, med unntak av stjerner, skal festes sentrert, horisontalt og vertikalt på medaljebåndet eller båndstripen.

For stjerner er det maksimale antall tre stykker. Medaljens stjerner plasseres slik at avstanden fra medaljebåndets overkant til stjernens sentrum er 15 mm. Én av stjernespissene skal peke oppover. For øvrig plasseres stjerner etter følgende regler på båndstriper:
a. En stjerne. Stjernen plasseres midt på båndet.
b. To stjerner.  Stjernene plasseres på linje.
b. Avstanden fra midten av båndet til stjernens sentrum skal være 10 mm.
c. Tre stjerner.  Stjernene plasseres på linje.
c. Ellers på samme måte som i punkt a. og b.
Ved oppnåelse av statuett for skyttermerket og marsjmerket nyttes rosett på båndstripe.

x

Se illustrasjoner til punkt 21.

22. Dekorasjoner på sivilt antrekk
Medaljer bæres på venstre side i den rekkefølge som er fastsatt foran. Medaljene skal danne en rekke slik at øvre kant av båndene danner en rett linje. Hvis antallet gjør det nødvendig, legges medaljene slik at de delvis dekker hverandre, med innerste medalje udekket.
23. Til sivilt antrekk bæres medaljene i full størrelse ved anledninger hvor dette synes naturlig, f eks ved:
- veteranstevner i inn- og utland
- minnehøytideligheter
- 17 mai arrangementer o l
- familiesammenkomster.
Storkors, kommandørkors og stjerner bæres i full størrelse til sivilt gallaantrekk.
24. I utlandet bør det forøvrig tas hensyn til hva som er vanlig praksis i det land man besøker.
25. Medaljer som miniatyr bæres til sivilt gallaantrekk. Miniatyrer kan også bæres til smoking eller tilsvarende og ved private sammenkomster av mer høytidelig karakter, som f eks:
- bryllup
- konfirmasjon
- slektsstevner
- andre familiesammenkomster.
Til toppen av siden